pronostiek: La Vuelta 2017

Disclaimer - Gebruikersovereenkomst

Algemeen reglement

De pronostieken van Gitovu zijn toegankelijk voor iedereen. Gitovu houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijden. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Deelnemers moeten dienen gedomicilieerd te zijn in België. Door deelname aan één van de pronostieken aanvaardt elke deelnemer onderstaand reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Gitovu.

 1. Artikel 1. Algemeen
  Deze wedstrijden zijn een organisatie van Gitovu. De pronostiek is ontstaan uit liefhebberij van de organisatoren en dit alles gebeurt dan ook op vrijwillige basis. We zijn een non-profit organisatie die iedereen gratis willen laten deelnemen aan deze wielerpronostiek.

 2. Artikel 2. Organisatie
  Dit reglement regelt de modaliteiten van de pronostieken die gespeeld worden op www.gitovu.be. Omtrent het wedstrijdreglement worden geen briefwisseling en telefoongesprekken gevoerd. Gitovu kan op elk ogenblik wijzigingen aanbrengen aan het reglement, door melding op haar website: www.gitovu.be. Gitovu kan de persoonsgegevens opnemen in haar bestand om de deelnemers op de hoogte te houden van latere pronostieken die hen zouden kunnen interesseren.

 3. Artikel 3. Inschrijving en deelname
  § 1 De pronostieken van Gitovu zijn toegankelijk voor iedereen. Gitovu houdt zich het recht voor personen te weigeren tot deze wedstrijden. Er kan alleen individueel ingeschreven worden. Deelnemers dienen gedomicileerd te zijn in België. Door deelname aan de pronostieken aanvaardt elke deelnemer dit reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van Gitovu.

  § 2 Deelnemen kan alleen via de website www.gitovu.be op de volgende manier: elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met naam, voornaam, adres, telefoon, e-mailadres, gebruikersnaam en paswoord. Voor personen die zich voorheen reeds registreerden op de site, volstaat het gebruikersnaam en paswoord in te geven. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan derhalve ook slechts één gebruikersnaam en paswoord hebben. Een zelfde natuurlijke persoon die meerdere gebruikersnamen en paswoorden hanteert wordt uitgesloten van de wedstrijden.

  § 3 De login (e-mailadres en paswoord) waarmee u deelneemt aan de wedstrijden moet dus correct zijn. Dat betekent dat uw persoonlijke gegevens waarachtig en juist moeten zijn en het is ten stelligste verboden in te loggen met de gegevens van een andere persoon. Wanneer duidelijk is dat uw logingegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer u deelneemt onder een naam die niet de uwe is, verliest u het recht op de prijs. De prijs gaat in dat geval naar de volgende winnaar in rangorde. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren per dag deelneemt zal deze deelnemer worden uitgesloten van de wedstrijden.

  § 4 Elke deelnemer mag per wedstrijd slechts 1 keer deelnemen aan de pronostiek tenzij anders is aangegeven. Gitovu houdt zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, te verwijderen uit de wedstrijd. Zij komen dan ook voor geen enkele prijs in aanmerking.

  § 5 Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming krijgen van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). Dergelijke toestemming dient dan ook samen met de inschrijving schriftelijk overgemaakt te worden aan de leden van de organisatie, op straffe van uitsluiting van de wedstrijd.

 4. Artikel 4. Aansprakelijkeheid
  § 1 Deelname aan de wedstrijden impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico's op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

  § 2 Gitovu kan bijgevolg in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor:

  - transmissies via het Internet, - slecht functioneren van het Internet en/of gebruikte software, - de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken - om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard ook.

  § 3 Gitovu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijden om welke reden ook. Dat geldt tevens voor elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou voortvloeien uit een verbinding met zijn website.

  § 4 Elke deelnemer moet alle nodige maatregelen nemen om zijn eigen gegevens en/of de softwareprogramma's op zijn informatica-uitrusting en/of zijn website, te beveiligen tegen om het even welke aantasting. De verbinding met de site van Gitovu en de deelname aan de wedstrijden vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de deelnemers.

  § 5 Gitovu kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als de pronostieken zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht.

  § 6 Overmacht betreft elke abnormale en onvoorziene omstandigheid die onafhankelijk is van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

  § 7 Gitovu behoudt zich in elk geval het recht voor de wedstrijdperiodes te verlengen en elke aangekondigde datum uit te stellen. Tevens behoudt Gitovu zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met desgevallend om elke deelnemer die zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik uit te sluiten. Gitovu is echter niet verplicht alle ingezonden formulieren systematisch te controleren en kan het zich beperken tot het controleren van de winnaars.

  § 8 Tijdens de pronostieken kunnen eventuele toevoegingen gepubliceerd worden, na kennisgeving door Gitovu. Ze zullen worden beschouwd als bijlagen aan onderhavig reglement.

 5. Artikel 5. Verloop van de wedstrijd
  § 1 Elke deelnemer moet zich registreren op de website www.gitovu.be. Op deze website kan een pronostiekteam worden samengesteld, conform de voorschriften op www.gitovu.be.

  § 2 De winnaars worden op de website bekend gemaakt en zullen individueel per e-mail,brief, SMS of telefoon verwittigd worden. Deze e-mail zal verstuurd worden naar het emailadres waarmee de deelnemer is geregistreerd. Indien dit e-mailadres niet correct blijkt te zijn en/of er niet wordt gereageerd op de mail indien daarom wordt gevraagd binnen de daarvoor opgestelde termijn vervalt, indien er prijzen worden verdeeld, het recht op de prijs.

 6. Artikel 6. Bepaling van de winnaars / Prijzen
  § 1 De winnaars worden bepaald in functie van het wedstrijdreglement. Deze wedstrijdreglementen zijn per pronostiek beschikbaar via www.gitovu.be en worden ten allen tijde aanzien als aanvullingen op dit algemeen reglement. Indien een renner tijdens of na een wielerwedstrijd betrapt wordt op doping, worden de punten niet herberekend. Bij een gelijkstand in de eindafrekening, wordt eerst gekeken naar de persoon met het meeste ritoverwinningen. Indien dit nog geen winnaar oplevert, wint de ploeg met het grootste resterende CQ-punten budget. Per wedstrijd kan er slechts één persoon per postadres als winnaar worden aangeduid van een van de prijzen (indien er prijzen te verdienen vallen).

  § 2 De -eventuele- prijzen zijn niet inwisselbaar tegen speciën of andere voordelen in natura, noch overdraagbaar aan derden. De winnaars worden gewaarschuwd hoe zij de -eventuele- prijzen kunnen verkrijgen. De -eventuele- prijzen worden per post of pakjesdienst verstuurd of worden uitgereikt op een door Gitovu bepaalde plaats. Indien aan deze modaliteiten niet wordt voldaan binnen de daarvoor opgestelde termijn, vervalt het recht op de -eventuele- prijs.

  § 3 Bij onregelmatigheden of bij het zich voordoen van fouten, beslist Gitovu autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld.

 7. Artikel 7. Geschillen
  Door aan wedstrijden op www.gitovu.be deel te nemen aanvaardt de deelnemer/deelneemster alle punten van het reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden moeten treffen. Deelnemers gaan er impliciet mee akkoord dat zij als winnaar met naam en woonplaats (eventueel ook met foto) op de website of in andere media verschijnen. Elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege Gitovu. Niet voorziene gevallen worden behandeld worden door de organisatoren. Elke uitspraak van de organisatie is bindend.

 8. Artikel 8. Inwerkingtreding
  Dit reglement treedt in werking met onmiddellijke ingang op donderdag 10 februari 2011 en blijft onbeperkt geldig.

 9. Artikel 9. Medewerkers en inwonende huisgenoten
  Medewerkers aan deze pronostiek alsook inwonende huisgenoten van die medewerkers mogen deelnemen aan de pronostiek maar maken geen kans op welke prijs dan ook. Hun -eventuele-prijs wordt bij winst overgedragen naar de tweede in rangschikking conform de in artikel 6 opgesomde beperkingen.

Over Gitovu.be

Gitovu.be is een pronostiek website onderhouden op vrijwillige basis zonder enige vorm van winstbejag. De makers van deze website proberen steeds de website zo correct mogelijk te laten werken echter zijn ze niet verantwoordelijk bij eventuele fouten en kunnen ze bijgevolg nooit aansprakelijk worden gesteld.

Copyright

Gitovu.be heeft en behoudt het intellectuele eigendomsrecht van de via deze website verstrekte informatie met uitzondering van data met bronvermelding, Tevens is inbegrepen het intellectuele eigendomsrecht op beeldmerken, logo's en fotomateriaal aangemaakt door Gitovu.be. Niets van deze website mag worden verspreid en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming. Citeren mag maar enkel en alleen met inbegrip van een bronvermelding.

Veiligheid en privacy

Gitovu.be doet zijn best zijn data zo goed mogelijk te beveiligen. Toch is Gitovu.be niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welk vorm ook, door gebruik van deze website. Dit geldt ook voor zijn ontwikkelaars.
Wij proberen U gegevens zo discreet mogelijk te behandelen.

De gebruikersovereenkomst

 • Iedere geregistreerde gebruiker is onderhevig aan deze gebruikersovereenkomst/disclaimer
 • Gitovu.be behoudt zich het recht het spelverloop op elk moment te wijzigen
 • Gitovu.be is niet verantwoordelijk voor (beeld)materiaal geplaatst door derden
 • Gitovu.be kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies van data
 • Gitovu.be behoudt zich het recht reclameboodschappen te verspreiden via site en/of mail
 • Gitovu.be heeft het recht informatie van zijn leden op te slaan in zijn databank
 • Gitovu.be biedt geen enkele garantie over de continuiteit van deze website
 • Gitovu.be is niet verantwoordelijk voor informatie leesbaar op gekoppelde websites
 • Gitovu.be heeft het recht gebruikersaccounts te verwijderen, aan te passen, ...
 • Gitovu.be behoudt zich het recht e-mails te sturen naar het door zijn leden opgegeven adres
 • Gitovu.be heeft het recht accounts te verwijderen, aan te passen, ...
 • Gitovu.be is niet verantwoordelijk voor eventuele incorrectheid van informatie
 • Gitovu.be heeft het recht de pronostiek met onmiddellijke ingang stop te zetten na vaststelling van ernstig misbruik
 • Gitovu.be behoudt zich het recht de door de gebruiker ingevulde familienaam en voornaam te tonen op zijn website